1988-1991    B.A., (דו-חוגי). החוג  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, והאקדמיה למוזיקה והפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל- אביב.
1992-1995     M.A. ביעוץ חינוכי, החוג לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
1999-2003     Ph.D., החוג לחינוך, בית הספר לחינוך אוניברסיטת חיפה, שם המנחים: פרופ' יוסי גוטמן ופרופ' אמנון לזר.