דילוג לתוכן ראשי
  - שמיר א' (2003).  הגורמים המשפיעים על למידה ארגונית בארגונים עתירי ידע: חקר מקרה של בית חולים. הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה,  עבודת מחקר לקבלת תואר מוסמך בהנחיית פרופ' י. סמואל.

- Abu Elhija. I., Desenillia Syna, H. Fridman V. J., Palgi, M., Shamir, M., Shamir, O, and Sykes, I.  (2007).  Building partnerships:  critical reflections on the Action Research Center (ARC), in A.B. Shani, N. Adler, S. A. Mohrman, W. A. Pasmore & B. StymneHandbook of Collaborative Management Research, Thousand Oaks, CA:  Sage. (Mutual contribution. An alphabetical order)
-  Desivilya Syna, H., Shamir, M, and Shamir Balderman, O. (2015). Nurses-Managers’ Acts in Organizational Conflict Spectacles: The Challenges of Public Sector Management in the Era of Globalization. In D. Vrontis, E. Tsoukatos and A. Maizza (eds.) Innovative Management Perspectives on Confronting Contemporary Challenges. (pp. 129-149). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.


Shamir Balderman, O. (2018). Remote Workers and the Relationship between Organizational Management and Work-Related Attitudes and Emotions. University of Haifa, Faculty of Management, Department of Business Administration. Supervisors: Prof. Shay S. Tzafrir Prof. Guy Enosh. Number of pages: 256


- Phd- Shamir Balderman, O. (2018). Remote Workers and the Relationship between Organizational Management and Work-Related Attitudes and Emotions. University of Haifa, Faculty of Management, Department of Business Administration. SupervisorsProf. Shay S. Tzafrir Prof. Guy Enosh. Number of pages: 256.
-   Desivilya Syna, H., Balderman-Shamir, O., and Shamir, M. (2020). Using organizational conflict to promote, ignore or hinder humanistic values? The case of managers' voices. In A. Lewis and N. Stanusch  (eds.) Humanistic Values from Academic Community Perspective.(167-188).  Information Age Publishing. 
- Shamir-Bladerman, O. (2021). Factors Affecting Organisational Learning: The Case of a Medical Centre. Journal of Health Management23(3), 425-440.
- Waismel-Manor, R., Wasserman, V., & Shamir-Balderman, O. (2021). No Room of her Own: Married Couples’ Negotiation of Workspace at Home During COVID-19. Sex roles, 1-14. https://doi.org/10.1007/s11199-021-01246-1
-  שמיר- בלדרמן, א' ושמיר, מ'' (2022). הגורמים המסבירים חרדה מצבית בקרב אימהות יחידניות מבחירה בישראל בתקופת משבר הקורונהסוגיות בחברה הישראלית31(1),  70-39
- שמיר מ' ושמיר-בלדרמן א' (בפרסום). להיות לבד בבידוד חברתי: הבדלים בעמדות כלפי תמיכה חברתית, חרדה מצבית, אושר וקונפליקט בית עבודה בקרב אימהות נשואות ויחידניות בישראל. סוגיות בחברה הישראלית
 
Shamir, M., & Shamir Balderman, O. (2023). Attitudes and Feelings Among Married Mothers and Single Mothers by Choice During the Covid-19 Crisis. Journal of Family Issues, 1-24, DOI: 10.1177/0192513X231155661
Shamir Balderman, O., Tzafrir, S., & Enosh, G. (2023). Happiness and Passion at Work: Finding the Common Thread in a Tangle of Definitions–A Conceptual Analysis. Journal of Management, Spirituality & Religion.1-31. DOI: https://doi.org/10.51327/CZUA2616