דילוג לתוכן ראשי
  1.    ספרים מקצועיים:
·       גדרון, ב'., מוניקנדם, י'., אבו, ע' וקפלן א' (2018). הכלכלה החברתית החדשה בישראל. תל אביב: רסלינג.
·       גדרון, ב' ואבו, ע' (2014). עסקים חברתיים בישראל: מהדרה להכלה כלכלית וחברתית. חיפה: אחווה.
2.    מאמר בכתב עת מדעי-מקצועי עברי או לועזי שפיט:
·       Abbou, I., Gidron, B., Buber-Ben David, N., Greenberg, Y., Monnickendam-Givon, Y & Navon, A. (2017). Social enterprise in Israel: The swinging pendulum between collectivism and individualism, Social Enterprise Journal, 13(4), 329-344, doi: 10.1108/SEJ-09-2017-0043.
·       אבו, ע' (2007). תפיסות, עמדות והעדפות לקוחות בשוק הסיעוד המעורב. חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, א(2): 75-97.
3.    מאמר בספר מקצועי:
·       Gidron, B & Abbou, I. (2012). The Phenomenon of Social Businesses: Some Insights from Israel. In Gidron, B. & Hasenfeld, Y. (Eds) Social Enterprises- An Organizational Perspective (pp. 144-161). London: Palgrave MacMillan.
4.    שיפוט וייעוץ פרסומים מדעיים
·       כתב העת הרבעון לחקר אירגונים וניהול המשאב האנושי, 2020, מייל פנייה – בנספחים.
·       כתב העת מניתוק לשילוב, 2015, מייל מהעורך – בנספחים.
5.    דו"ח מחקר שהועבר לשיפוט חיצוני.
·       גדרון, ב'., אבו, ע'.,בובר בן-דוד, נ'., גרינברג, י'., מוניקנדם-גבעון, י'., נבון, א' וראובני, י. (2017). מיזמים עסקיים-חברתיים - מחקר בינלאומי משווה. קרן המחקרים של ביטוח לאומי. אוחזר מתוך: https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/MezamimIskiyim.pdf